Buku untuk Kanak-kanak yang Berkeperluan Khas: Kami Juga Mahu Membaca!
Books for Children with Special Needs: We Want to Read Too!

Hidayah Amin (Author)

FOR: Parents and educators

Puan Hidayah Amin akan berkongsi pengalaman beliau menerbitkan buku Braille The Mango Tree. Beliau akan berbincang tentang keperluan menghasilkan buku-buku inovatif untuk memenuhi keperluan pembaca yang kurang penglihatan, kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran, pelajar kinestetik, dan kanak-kanak yang mempunyai masalah perhatian ADHD. Peserta juga diajak berbincang mengenai buku-buku yang sedia ada serta idea-idea untuk menghasilkan buku/sumber mudah yang dapat memenuhi keperluan khas kanak-anak mereka.

Hidayah Amin will share her experience publishing a Braille volume of her children’s book, The Mango Tree. She will discuss about the need for innovative books to cater to the visually impaired, children with learning difficulties, kinesthetic learners, and children with attention-deficit-hyperactive-disorder (ADHD). Together, participants will explore some inclusive books and brainstorm ideas on they can create simple resources to cater to their children with special needs.

Part of: Malay Programmes